A Közgyűlés elnökének részletes feladat-, és hatásköri jegyzéke
 
 
7. melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez22

A Közgyűlés elnökének részletes feladat-, és hatásköri jegyzéke

1.) A közgyűléssel kapcsolatos feladat- és hatáskörei:

a.) Összehívja a Közgyűlést, vezeti annak munkáját,
b.) Képviseli a Megyei Önkormányzatot,
c.) Gondoskodik a megyei képviselők zavartalan munkája feltételeiről,
d.) Gondoskodik a Közgyűlés választási ciklusra vonatkozó programjának
elkészítéséről, annak alapján a szakmai programok és a Közgyűlés éves
munkatervének előkészítéséről,
e.) Beszámol a Közgyűlésnek az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról,
f.) Gondoskodik az önkormányzati munka nyilvánosságáról, a lakosság és a sajtó
tájékoztatásáról,
g.) Meghatározza - a munkamegosztás keretei között - az alelnökök feladatait.
2.) A hivatallal kapcsolatos feladat- és hatáskörei:
a.) A Közgyűlés döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja az
önkormányzati hivatalt,
b.) A főjegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Közgyűlésnek a hivatal belső
szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási
rendjének meghatározására,
c.) A főjegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait
az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és
végrehajtásában,
d.) A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,
e.) A hivatal dolgozóival kapcsolatos főjegyzői munkáltatói jog gyakorlásával
összefüggésben - külön elnöki rendelkezéssel meghatározott körben -
egyetértési jogot gyakorol,
f.) Ellenjegyzi a megyei önkormányzati hivatal belső szervezeti egységeinek
közvetlen közgyűlési előterjesztéseit,
22 Módosította a 3/2012. (II.17.) önk.rendelet 9.§-a
g.) A belső szervezeti egységek vezetői, a hivatal dolgozói részére vezetői, illetve
munkaértekezletet tart,
h.) Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági
jogkörökben,
i.) Javaslatot tehet az önkormányzati hivatal belső ellenőrzési szempontjainak
kialakításához.
3.) Pénzügyi gazdálkodási feladat- és hatáskörei:
a.) A Közgyűlés elé terjeszti a gazdasági program tervezetét, a költségvetési
koncepciót, a költségvetési rendeletet, illetve az azt megalapozó egyéb
rendeletek tervezetét,
b.) Gondoskodik a Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról.
c.) Tájékoztatja a Közgyűlést az önkormányzat évközi gazdálkodásáról,
költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről,
d.) A Megyei Önkormányzat nevében kötelezettséget vállalhat, erre más személyt
is felhatalmazhat,
e.) A Közgyűlés elé terjeszti az éves költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámolót,
f.) Szükség esetén a Közgyűlés elé terjeszti az átmeneti gazdálkodásról szóló
rendelet tervezetét,
g.) A megyei önkormányzati öröklés, illetve vagyonról történő lemondás esetén
dönt az öröklés, illetve a vagyon elfogadásáról, elfogadás esetén intézkedik
annak átvételéről,
h.) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás,
illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a
Megyei Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat,
amelyről a Közgyűlés legközelebbi ülésén be kell számolnia.
4.) Átruházott költségvetési hatáskörök:
a.) A költségvetési rendeletben évente meghatározott összeghatárig az általános
tartalék felhasználása,
b.) A költségvetési rendeletben évente meghatározott feltételekkel a céltartalék
átcsoportosítása, illetve rendelkezés cél szerinti felhasználásáról,
c.) A költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás, a mindenkori
költségvetési rendeletben foglalt feltételekkel,
d.) Feladathoz kapcsolódó támogatás átvétele államháztartás alrendszereitől,
gazdasági szervezetektől, lakosságtól, külföldről,
e.) 100 E Ft értékhatárig az önkormányzati követelésekről való lemondás, ezen
értékhatár felett a Pénzügyi és Monitoring Bizottság egyetértésével,
f) A jogszabályokon és központi döntéseken alapuló - külön mérlegelést nem
igénylő - támogatás illetve személyi juttatás előirányzat növelés végrehajtása.
5. ) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos átruházott hatáskörök:
a.) Az Önkormányzat rendeleteiben meghatározott értékhatárok közötti
beruházások, felújítások engedélyezése,
b.) A Megyei Önkormányzati beruházások okmányainak jóváhagyása,
c.) A közösségi értékhatárt el nem érő közbeszerzések esetében gyakorolja az
ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit.
6 .) Egyéb feladat- és hatáskörei:
a.) Ha a Megyei Közgyűlés tagja, a Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozója, vagy
a Megyei Közgyűlés, illetve a Hivatal nyugdíjasa meghal, őt a Közgyűlés
elnöke - a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi és Monitoring Bizottság
elnöke véleményének kikérése mellett - a Megyei Önkormányzat saját
halottjává nyilváníthatja és az előbbiek szerint rendelkezik a helyi szokásoknak
megfelelő kegyeleti juttatásokról (díszsírhely, temetés, emlékfogadás költségei,
stb.),
b.) A megyei jogú város polgármesterével felváltva vezeti az egyeztető bizottságot
annak működési rendje szerint,
c.) Szervezi a Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatait.
d.) Törvényben, vagy törvény felhatalmazása alapján a kormányrendeletben
előírt esetekben honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási ügyekben
részt vesz az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és
végrehajtásában. Ezen feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés nem
utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.
(Kivonat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatából)  
 
Vissza